Sunday, November 05, 2006

2. atomové krystaly - jsou tvořeny atomy prvků vázaných navzájem kovalentními vazbami. Tyto vazby jsou velmi pevné, proto jsou tyto látky tvrdé, mají vysoký bod tání a varu. Jsou špatně rozpustné ve vodě a polárních rozpouštědlech. Typickými představiteli jsou diamant a sfalerit - ZnS.

3. molekulové krystaly - mřížka těchto krystalů je tvoořena definovanými molekulami, které jsou navzájem poutány jen slabými silami - van der Waalsovými silami nebo vodíkovými můstky. Takové látky nejsou příliš pevné, těkavé, s nízkým body táníí a varu. Zástupcem těchto látek je síra.