Tuesday, November 07, 2006

Základní terminologie

Geochemický systém definujeme z hlediska termodynamiky jako skupinu látek vzájemně na sebe působících, oddělených od okolí.
Stav každého systému lze charakterizovat termodynamickými veličinami, ze kterých můžeme vybrat 5 základních proměnných:
- teplota T (intenzivní vlastnost systému)
- entropie S (ext.)
- tlak p (int.)
- objem V (ext.)
- látkové množství n (ext.)

a základní stavové funkce :
- vnitřní energie U (ext.)
- entalpie H (ext.)
- Helmholtzova energie (ext.)
- Gibbsova energi (ext.)