Friday, November 17, 2006

dG 0.

Tzn., že pokud systém spěje do rovnováhy, G klesá, za rovnováhy je minimální a v rovnováze se Gibbsova energie nemění.
Obdobně pro izotermicko-izochorický proces platí, že je možný pokud

dA 0.

Helmholtzova energie je v rovnováze také minimální a nemění se.
Z toho, co bylo právě uvedeno vyplývá, že tyto funkce je možno také použít pro posouzení rovnováhy v geochemických systémech. Platí, že systém je v rovnováze, jestliže platí dG = 0. POkud zzměna Gibbsovy energie není nulová, systém v rovnováze není.
Jestliže ve zkoumaném systému probíhá chemický děj popsaný rovnicí
aA + bB > cC + dD,

pak probíhá zleva doprava, jesliže dG < 0. Pokud dG > 0, potom daný děj probíhá zprava doleva.