Thursday, November 16, 2006

Tak jako u vnitřní energie a entalpie, nejsou známy absolutní hodnoty ani u těchto funkcí, pracuje se jen se změnami dG a dA. V geochemii se používá ve většině případů energie Gibbsova.
Pro izotermicko-izobarické procesy platí, že jsou uskutečnitelné, jestliže platí