Saturday, November 11, 2006

Exotermický proces

je zase takový, při kterém se teplo spotřebovává.
Příkladem může být redukce CO2 vodíkem, při níž je
změna entalpie 3,9.109 J.mol-1.
Změna entalpie při určitém procesu se dá vypočítat z hodnot slučovacích tepel jednotlivých látek, účastnících se daného procesu, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulkách.Prvkům ve standartním stavu náleží nulová hodnota entalpie.