Thursday, November 23, 2006

V uvedeném vztahu je vi koeficient fugacity a Pi parciální
tlak dané plynné látky.
Koeficient fugacity má hodnotu přibližně jedna pouze pro nízké tlaky (asi do 0,4 MPa). Pro vyšší tlaky se musí použít experimentálně zjištěných hodnot.
V podstatě je možno říci, že aktivita a fugacita znamenají účinné koncentrace roztoků látek či účinné tlaky plynů.
Pro pevné látky a kapaliny je aktivita ai definována součinem molárního zlomku xi a aktivitního koeficientu i

ai = i . xi .

Aktivitní koeficient pro čisté látky má hodnotu 1, tedy čisté minerály a také např čistá voda mají aktivitu jednotkovou.