Sunday, November 19, 2006

Chemický potenciál

Všechny dosud uvedené vztahy platí pouze pro uzavřené geochemické systémy. Jiná situace však nastane, pokud sledovaný systém bude otevřený, tzn. bude docházet k výměně látek s okolím nebo k látkovým změnám v systému. V takovém případě musíme zavést novou veličinu určující složení a rozměr soustavy.
Veličinou, která usnadňuje rozbor otevřených systémů, je chemický potenciál ui.
Chemický potenciál je definován vztahem

ui = ( Gi/ ni)T,p,n .