Monday, November 27, 2006

Předpoklad

ustálení chemické rovnováhy (zákon o působení aktivní hmoty)

Základním předpokladem pro ustálení chemické rovnováhy je zvratnost reakce. Výchozí látky tedy reagují za vzniku produktů a současně musí probíhat děj opačný - produkty reagují za vzniku výchozích látek. V případě, že rychlost obou reakcí je stejná, je v systému dosaženo stavu označovaného pojmeme chemická rovnováha.
Tuto představu vyjádřili Guldberg a Waage v podobě zákona o působení aktivní hmoty.
V reakci vyjádřené rovnicí

aA + bB > yY + zZ

můžeme rychlost reakce zleva doprava vyjádřit vztahem

v1 = k1 . cAa . cBb