Wednesday, July 30, 2008

Vzduch a ovzduší
atmosféra - asi 300 km nad povrch, snižování hustoty, vzduch – směs plynů ( suchý vzduch: 78,09% N; 20,94% O; 0,93% Ar; 0,03% CO2), atmosférický vzduch – obsahuje i proměnlivé množství páry (1-3%), malý zlomek vzácných plynů (jednotky: parts per million), ozon – horní vrstvy atmosféry, absorbuje UV, ochranný obal kolem Země, poškozování exhalacemi, člověk vdechne 15 kg vzduchu/den,
znečisťující látky – plynné: oxid siřičitý - plošná devastace lesů, spalováním fosilních paliv s obsahem S, největší množství uvolňují tepelné elektrárny spalující uhlí, dále výroba k.sírové, ropné rafinerie, v ovzduší setrvává 2-7 dní; oxid dusnatý – vznik přímým sloučením prvků při teplotách nad 1000°C, v přítomnosti kyslíku oxiduje na oxid dusičitý, který tvoří hnědé dýmy, zdrojem jsou motorová vozidla, tepelné el., spalovny, výrobní procesy kyselin, hnojiv, skla, cementu, el.výboje v atmosféře; oxid uhelnatý – produkt nedokonalého spalování, krevní jed (váže se na hemoglobin), produkce: zážehové motory, dlouhá trvanlivost v ovzduší (měsíce až roky); oxid uhličitý – není považován za znečisťující, vzniká dokonalým spalováním C, mikrobiálním rozkladem a vydechováním, jeho obsah v atmosféře zabraňuje vyzařování tepla do vesmíruvýznamný regulátor zemské teploty; uhlovodíky – methan (anaerobní rozklad org.hmoty), hexeny a penteny (mnohem závažnější, spalovací motory); kapalné a pevné – přirozený nebo umělý původ, aerosoly (kapalné jsou mlhy, pevné jsou dýmy nebo prachy), přesycení vodní parou  kondenzace za vzniku mlhy, aerosol na uhlovodícíchsmog, závažné tuhé aerosoly – živé organismy (pyl, viry, bakterie); k odstraňování částic dochází vlivem dešťů; katalyzátory, filtry apod.

Tuesday, July 08, 2008

Voda pro přípravu betonu

voda betonářská – nezbytná součást (hydratace cementu), záměsová – na vytvoření směsi, ošetřovací – na ošetření po zatvrdnutí, spodní hodnota pH 4 horní 6, omezena je koncentrace látek zamezující hydrataci, huminové látkysnižování pevnosti betonu tvorbou humátů, vliv síranu a hořčíku se projevuje až ve vodě ošetřovací, chloridy způsobují korozi výztuže betonu (nepoužitelné vody: z rašelinišť a minerálních)
voda náporová – dostává se do styku se stavebními konstrukcemi, dělíme na slabě středně a silně agresivní :
slabě středně silně
pH 5,0-6,5 4,0-5,0 pod 4,0
CO2 mg/l 4-15 15-30 nad 30
SO42- mg/l 250-500 500-1000 nad 1000
Mg2+ mg/l 1000-2000 nad 2000 nad 2000
NH4+ mg/l 100-500 nad 500 nad 500
Účinky této vody jsou ovlivněny její agresivitou, způsobem styku s betonem, odolností betonu, stavem jeho povrchu a teplotou.