Thursday, October 09, 2008

Vlastnosti plastů

jsou závislé na jejich struktuře, délce a vztahu řetězců makromolekul,
Mechanické vlastnosti plastů ( pevnost v tahu, ohybu, rázu, odolnost proti otěru) – jsou dány strukturou řetězce, délkou řetězců, povahou mezimolekulárních sil,
Tepelná odolnost plastů – závisí na struktuře, nejvyšší teplotyroztržení řetězce makromolekuly, na úrovni dřeva, největší tepelná odolnost – silikony, fluorované uhlovodíky (teflon), provozní teploty asi 300°C.
Chemické vlastnosti plastů - záleží na struktuře a charakteru příměsi, organická rozpouštědlabobtnání, rozpouštění, vniknutím rozpouštědla mezi řetězce, odolnost proti chemikáliím je rozdílná.
Zpracování plastů
Termoplasty – hmoty teplem tvárné, teplem měknou a po ochlazení tuhnou, při opětovném zahřátí opět měknou, zpracovávají se vstřikováním, litím, foukáním, vytlačováním, zpěňováníodlehčené materiály.
Reaktoplasty – teplem tvrditelné, při zahřátí měknou a pak se vytvrdí na žádaný výrobek, po opakovaném zahřátí již neměknou. Zpracovávají se lisováním ve formách,
Spojování výrobků – lepením pomocí rozpouštědel, svařováním (termoplast) pomocí horkého plynu,
Povrchová úprava – barvení (vpravováním barviva během výroby nebo nanášením na povrch potového výrobku), potiskování (hlubotisk, přenášení – podlahy, ubrusy), pokovování
Důležitější plasty připravené polymerací
Polyetylény – polymerací etylénu odolnost 60-100°C, odolává kyselinám a zásadám, naprosto odolný proti vodě, dobré elektroizolační vlastnosti, kabely, trubky, potrubí, ochrana kovů.
Polypropylény – vyšší bod měknutí, výroba trubek, vlákna, jako náhrada azbestu,
PVC – polymerace vinylchloridu, nejpoužívanější plast, zpracovává se na novodur, (tvrdý), novoplast (elastická hmota), neměkčený – desky, tyče, trubky, měkčený – fólie, hadice,
Fluorované polymery – polymerací fluorovaných uhlovodíků, dobré mechanické vlastnosti, dobrá tepelná stálost, netečnost vůči chemikáliím, potrubí, těsnění, ochrany kovů, teflony,
Polystyrén – polymerací styrenu, tvrdá hmota, kovový zvuk při poklepání, odolná vůči vodě, rozpustná v organických rozpouštědlech, pěnový materiálodlehčená izolace
Syntetický kaučuk – zvyšování odolnosti proti vzdušnému kyslíku, světlu, teplotě, a chemikáliím = vulkanizace: působení sílypříčné sirné můstky mezi řetězcitrojrozměrná zesítěná struktura
Polyakrylové polymery – polymery kyseliny akrylové, technicky významné polyakrylové estery, plexisklo, akrylátové disperze – modifikace betonu pro tenkovrstvé vysprávky.

Tuesday, October 07, 2008

Živice

Společný název pro asfalt dehet a smolu, složité směsi přírodních nebo pyrogenetických uhlovodíků, rozpouštějí se v sirouhlíku a org.rozpouštědlech
Asfalty
přírodní (chemicky nejednotné, obsahují minerální příměsi, čistí se přetavováním) nebo destilací ropy; dvě skupiny: malteny (olejovité součásti, nositele plastických a elastických vlastností asfaltů, dělí se na: oleje, olejové a asfaltové pryskyřice), asfalteny (tmavé součásti, nositeli tvrdosti asfaltu)
ropné asfalty – primární destilační asfalty (tuhé až polotuhé), krakované, extrakční asfalty (z olejových ropných zbytků, jako nátěry), foukané neboli oxidační asfalty (foukáním vzduchu do asfaltůelastičtější), ředěné asfalty (silniční asfalty, viskozita snížena přídavkem rozpouštědla)
jakost asfaltu se posuzuje podle bodi měknutí (proniknutí kuličky do asfaltu v závislosti na teplotě), snadno hoří, špatně se hasí, těžko se hojící popáleniny
asfaltové emulze – jemné částice asfaltu rozptýlené ve vodě za přítomnosti emulgátoru,
izolační asfaltové emulze – foukané asfalty s minerálním plnivem, (mastixy – vyšší podíl anorg.plniva)
izolace - izolační vložky s vrstvou tkaniny, lepenky, plsti, skleněných vláken (izolační a střešní lepenka – impregnováním lepenky asfaltovou hmotou)
Dehty a smola
Dehty – tmavě hnědé až černé kapaliny typického zápachu, získávají se suchou destilací org.látek (uhlí) za nepřístupu vzduchu, zdroj surovin pro těžkou org.chemii
Smola – tuhý zbytek po destilaci dehtům, lesklá hmota, bod měknutí lze zvýšit foukáním, roztavená černouhelná smola se používá jako pojivo pro silniční živičné směsi
Plastické makromolekulární látky
Zkráceně plasty. Látky, jejichž molekuly jsou velké útvary skládající se ze značného počtu atomů vzájemně vázaných chemickými vazbami. Zvláštnost vztahu mezi atomy  určité specifické chemické a fyzikální vlastnosti,
Příprava plastů
Polymerace – seřetězením výchozích látek – monomerů, vznik polyetylenu.
Polykondenzace – mnohonásobně se opakující kondenzace dvou výchozích nízkomolekulárních sloučeninmakromolekula + zplodina, produkty mají jiné vlastnosti než reaktanty, (dále může probíhat esterifikace, amidace nebo alkylace),