Thursday, January 31, 2008

1) Vzduch a ovzdusi,slozeni atmosfery,skodliviny:-atmosfera do 300km.Hustotase smerem nahoru snizuje.vzduch je smesi plynu,latek v ruznych skupenstvich.H2 78%, O2 20%, Ar 0,9%, CO2 0,03%.Atmosfer vzduch obsahuje latky o nizke konc(He,Ne,Kr,Xe,H,H2O.CH4,O3).ozon absorbuje UV zareni- ochranny obal-pozkozovan freony,SO2.devastace lesu oxidu dusiku, CO2 a uhlovodiky.
2) Voda:- H2O polarni rozpoustedlo,rozpousti iontove slouceniny.v kapalnem skupen jsou molekuly vody spojovany prostrednictvim vodikovych mostu ve vetsi celky.V tuhem prostredi je v tezisti a rozich atom kysliku-opakujici se pravidelny ctyrsten- spojeny kovalentni a vodikovou vazbou.dipolovy moment(uhel mezi H,O=106°)-rozpoustedlo polarnich latek(napr soli), při vytvoreni ledu-zvetseni objamu.V plynnem skuprnstvi para,bod tani 0°,var-100°C při normalnim tlaku.
3) Tvrdost vody a zpusoby jeiho odstranovani:-prechodna-zpusobena Ca(HCO3)2, Mg(HCO2)2. Tvrdost se odstrani povarenim Ca (HCO3)2 Ca CO3+ H2O+ CO2.-Trvala- zpusobena sirany CaSO4 ;MgSO4 .mozne castecne mekceni sodou.

Wednesday, January 23, 2008

1) Polymorfie, alotropie, izomorfie:- Polymorfie:- krystalicke latky, které se vyskytuji v ruznych krystalickych podobach(krystalicke modifikace), latka krystalizuje ve vice modifikacich. Alotropie:- prvek krystalizuje ve vice modifikacich. Izomorfie:-skupiny latek, které vytvareji krystaly stejneho typu, mohou vykrystalizovat ze smesi nasycenych roztokusmesne krystaly.
2) Oxidace a redukce:- reakce při niz dochazi ke zmene oxidacniho cisla prvku,nebo iontu castice,které uvolnuji elektrony zvysuji sve oxidacni cislo-redukovadla.Castice elektrony prijimajici snizuji sve oxidacni cislo-oxidovadla.
3) Rada napeti kovu,standartni elektronove potencialy:-standartni elektronove potencialy ruznych redoxnich systemu lze sestavit do takzvane rady napeti.prvky- castice s nejnegativnejsim potencialem mají nejvetsi tendenci uvolnovat elektrony a prichazet do iontoveho stavu, a naopak prvky s pozitivnim potencialem mají spise tendenci elektrony prijimat.
4) Elektrolyza:-katoda-zaporna-redukcni dej.anoda-kladna-oxidacni dej.Ponorime-li do roztoku elektrolytu dve elektrody a nechame jimi prochazet el proud,budou kladne nabite ionty putovat k zaporne elektrode(katode),zaporne ionty ke kladne elektrode(anode).castice odevzdaji elektrode el naboj a existuji pak jako samostatne molekuly, které reaguji se svým okolim.

Saturday, January 12, 2008

1) Peny:- Jsou disperze plynu v kapaline. Peny vlhke- Bubliny zaujimaji max 85% objemu, suche peny- plynu je vice, jak 85%. Peny se pripravuji:- probublavani kapalin plynem, slehanim, nebo trepanim. Kvalita peny zavisi na kvalite prepazek mezi bublinami. Nejstabilnejsi peny jsou mydla, detergenty, bilkoviny a polymery. Odpenovani: fyzikalne- zmenou tlaku a teploty, chemicky- povrchove aktivni latky, které vytvori nekvalitni prepazky a pena zanikne.
2) Emuze: - Soustava nemisitelnych kapalin, z nichž je jedna ve forme malych kapicek rozptylena ve druhé( olej ve vode). Emulze se pripravuji intenzivnim michanim s emulgatorem- latka zvysujici stabilitu emulze vytvorenim ochranne vrstvy na castici. Emulgatory- mydla, bilkoviny, polysacharidy…
3) Gely: - Disperzni castice vytvorene souvislou sitovou strukturou, nejsou schopny translacniho pohybu. Ireverzibilni gely- vznikaji spojenim micelyosolu. Pokud stabilizaci porusime pridavkem elektrolytu(Kcl). Vysusenim irevezibilniho gelu vznika xerogel, ma objem puvodniho gelu, ale je velmi porezni. Nevrati se do puvodniho stavu, jako normalni gel, ten se po roztrepani stane lyosolem, a když se necha v klidu, tak se zase vrati zpet. Reverzibilni gely:- obsahuji makromolekularni latku (zelatina), boptnaji, když se po vysuseni vznikly xerogel smicha s puvodni, nebo jinou kapalinou, prevede se zpet na rosol.
4) Koloidni disperzni soustavy: -Makrocastice jsou rozmelneny na velikost odpovid koloidni disperzi(10-7- 10-9m), potreb vyssi energii.Patri mezi prave roztok.Brownuv pohyb:rozptyluji svetlo.Deli se:-lyofobni koloidni disperze,-lyofilni koloidni disperze.

Monday, January 07, 2008

1) Hydrolyza-protoliticka reakce kyselin a hydroxidu,asociuji na soli ve vodnem roztoku na ionty , které jsou mezi sebou i s ionty H+ a OH- uvolnovanymi disociaci vody. ¨Disociace vody je při hydrolize ucinnou slozkou NaCl=Na++Cl-,(kat) M++2H2O=MOH+H3O+,(aniont) -+H2O=H OH-
2) Amfoterita prvku-prvky a lytky které se chovaji jako kyseliny i jako hydroxidy-H2O
3) Zakladni termochemicke zakony-termochemie se zabyva tepelnymi zmenami při chem reakcich zakony vysloveny Lavoisierem a Laplacem(1780).reakcni teplo-reakce je stejna i když probiha opacnym smerem AHAB=- HAB.reakcni teplo urcene reakce se rovna souctu reakcnich tepel serie reakci,které vedou s tychz vychozich latek k tymz produktum. Messuv zákon: ACB HAC´=HAB+HBC, molarni reakcni teplo(kJ* mol-1), merne reakcni teplo.
4) Prave roztoky:-obsahuji dispergovane solvatovane molekuly a ionty v kapaline. Disperzni prostredi u pravych roztoku se nazyva rozpostedlo,a dispergovana faze– rozpostena latka.Prave roztoky se pripravuji rozpoust latek ve vhodnych rozpoust.
5) Aerosoly:-Se nazyvaji soustavy s plynnym disperznim prostredim.Vznik: kapalina, nebo tuha latka se rozptyli v plynu, nejcasteji ve vzduchu. Prachy:-Vznikaji při mleti pevnych latek(cement mouky),Dymy:-vznikaji při chem reakcich(HCl+NH3=NH4Cl), mlhy:-vznikaji při rostrikovani kapaliny proudem plynu, mlha v prirode vznika kondenzaci vodnich par, koagulace- zanik castic, castice po srazce straceji energii, spojovani dosperznich castic ve vetsi celkyZanik aerosolu.