Saturday, December 30, 2006

Počet fází sysému je v rovnováze určen Gibsovým zákonem fází, který je vyjádřen vztahem

f = s - v + 2 ,

kde v je stupeň volnosti systému - počet vlastností, které se mohou nezávisle měnit, aniž by některá z fází zanikla či vznikla.
Pomocí uvedeného zákona můžeme definovat systémy invariantní (v=0), univariantní (v=1), divariantní (v=2) a trivariantní (v=3).
Pro divariantní systém platí v = s. Tato rovnice se nazývá mineralogické fázové pravidlo. Podle tohoto pravidla může v hornině v rovnováze existovat jen tolik fází, kolik je složek. Mnoho hornin a minerálních a sociací totiž vytváří právě divariantní systémy.

Wednesday, December 27, 2006

Rovnováha v heterogenních systémech

Geochemické systémy jsou většínou heterogenní, sestávají z několika fází - jejich počet označíme f. Každá z těchto fází je tvořena chemickými složkami. Počet složek - s je počet čistých látek potřebných k realizaci kterékoli fáze heterogenního systému.
V danném systému probíhají chemické reakce. V případě, že probíhají dostatečně rychle, ustálí se chemická rovnováha.Stav celého systému je charakterizován aktivitami nebo chemickými potenciály složek a je ovlivňová n vnějšími faktory. Hlavními faktory, které se během vývoje systému mění, jsou teplota, tlak a chemické potenciály složek. Aby byl zachován rovnovážný stav, tzn. aby zůstal zachován počet fází systému, nemohou se uvedené faktory měnit libovolně.

Sunday, December 24, 2006

Metastabilita

Často se lze v přírodě setkat s koexistencí minerálů, neodpovídající dynamické a chemické rovnováze. Takový szystém označujeme jako metastabilní systém.
Metastabilita systému je způsobena tím, že některé geochemické procesy probíhají velmi pomalu a proto se minerály odpovídající rovnovážnému stavu netvoří.
Příkladem je usazování kalcitu z mořské vody, ačkoliv je stabilnější dolomit. Dolomit vzniká pravděpodobně až později výměnou hořčíku za vápník a překrystalováním.

Wednesday, December 20, 2006

Podle Eo byly kovy seřazeny do tzv. "řady napětí kovů". Kovy vlevo (s nižším Eo) mohou vytěsnit z roztoků kovy vpravo (s vyšším Eo - tzv. ušlechtilé kovy).
Hodnoty Eo ovlivňují také migraci prvků. Například oxidace Fe2+ na Fe3+ vyžaduje nižší potenciál než oxidace Mn2+ na Mn4+ a proto se železo oxiduje dříve a rychleji je proto vysráženo z roztoků jako Fe(OH)3. Vysrážení Mn proto probíhá později a také na jiném místě.
Hodnoty oxidačně-redukčních potenciálů jsou ovlivněny pH. Vzrůst pH způsobí snížení Eo a tím také urychlení průběhu oxidace. Naopak, zvýšení pH vede k urychlení redukce.

Monday, December 18, 2006

Eo je standardní oxidačně-redukční potenciál (potenciál při jednotkové aktivitě jednotlivých látek).
Oxidačně-redukční potenciály se vztahují ke standardní vodíkové elektrodě, pro kterou je stanoven Eo = 0 V. Potenciály vztažené k této elektrodě se v geochemické literatuře označují symbolem Eh.
Hodnoty Eo určují chování prvků v přírodě. Čím vyšší je potenciál, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu kovu v ryzím stavu. Kovy s nejnižšími potenciály se v ryzím stavu vůbec nevyskytují (Na, K, ...).

Sunday, December 17, 2006

které můžeme zapsat jedinou souhrnnou oxidačně-redukční rovnicí
Cu+ + Fe3+ > Cu2+ + Fe2+ .

Tendenci oxidačně-redukčních systémů, v nichž probíhá reakce typu
aA + bB + ne > cC + dD

charakterizuje oxidačně-redukční potenciál E, pro který Nernst a Peters odvodili vztah

RT aCc . aDd
E = Eo - . ln .
nF aAa . aBb

Wednesday, December 13, 2006

Oxidačně - redukční rovnováhy

Mnohé prvky vystupují ve svých sloučeninách v různých oxidačních stavech. Rovněž v přírodě mohou mít prvky v důsledku rozmanitého výskytu různé mocenství - Fe (0,+2,+3), Mn (+2,+3,+4), V (+2,+3,+4,+5), Cl (-1,+5,+7), atd.
V systémech, které se skladají z látek schopných oxidace (schopných odevzdávat elektrony) a látek schopných redukce (schopných přijímat elektrony) probíhají reakce založené na výměně elektronů.
Příkladem může být systém obsahující ionty Fe3+ a Cu+. V takovém systému budou probíhat reakce

Cu+ - e- > Cu2+
Fe3+ + e- > Fe2+ ,

Tuesday, December 12, 2006

Vznik komplexů

je důležitý zejména při výpočtech rozpustnosti minerálů, protože celková koncentrace daného prvku je dána součtem všech jednoduchých i komplexních iontů. Často dokonce koncentrace komplexních částic převyšuje mnohonásobně koncentraci iontů jednoduchých.
Příkladem komplexních částic v přírodě mohou být komplexy stříbra s chloridovými anionty tvořící se v hydrotermálním roztoku - nejsilnějším je [AgCl2]-.
Dalším příkladem je přenos Al při zvětrávání, které probíhá ve formě hydroxokomplexů [Al(OH)]2+, [Al(OH)2]+, [Al(OH)4]-.

Monday, December 11, 2006

Při této reakci se rychle ustavuje rovnováha, zákon o působení aktivní hmoty má danou reakci tvar

aAB
K = .
aA . aB

aA je aktivita iontu Aa+, aB je aktivita iontu Bb-, aAB je aktivita komplexní částice ABa--nb.
Rovnovážná konstanta K vyjadřuje stabilitu komplexní částice.
Typickými ligandy jsou v přírodě ionty OH-, F-, CO3-, SO4-.
Typickými centrálními ionty jsou Pb2+, Zn2+, Cu2+, Al3+.

Sunday, December 10, 2006

Komplexotvorné rovnováhy

Látky rozpuštěné v přírodních roztocích se v nich mohou
nacházet ve formě jednoduchých kationtů a aniontů (Na+, Mg2+, Cl-, S2-) nebo iontových skupin ( CO32-, SO42-,NO3-).Vedle těchto iontů jsou v roztocích přítomny také nedisociované molekuly.
Všechny tyto částice se na sebe mohou koordinovaně vázat. Kolem iontů s neúplně zaplněnými orbitaly (centrální ionty) se váží částice , které jsou donnory elektronů (ligandy). Takto vzniklé částice se nazývají komplexní ionty či molekuly.
Vznik komplexních částic vystihuje rovnice

Aa+ + nBb- > ABna-nb

Wednesday, December 06, 2006

v němž fi je fugacita plynu, xi molární zlomek a Hi Henryho konstanta. V případě malých tlakků lze místo fi použít parciálního tlaku.Příklady Hi jsou uvedeny v tab. .
Pokud plyny v roztoku reagují, použijeme místo Henryho konstant rovnovážných konstant mezi plynem a jeho rozpuštěnými molekulami

K = ai/fi .
Tabulka Příklady Henryho konstantTeplota oC O2 N2 CO2 H2S0 2,55 5,29 0,074 2,71
10 3,27 6,68 0,105 3,71
20 4,01 8,04 0,144 4,89
50 5,88 9,24 0,287 8,96
100 7,01 11,3 14,93

Monday, December 04, 2006

S a K

jsou důležité konstanty k charakterizaci chování minerálů ve vodném prostředí a slouží k modelování složení roztoků, podzemních vod a produktů interakce vody s okolní horninou.

Rozpustnost plynů

Geochemických procesů se často účastní ttaké plyny, zejménna plyny reaktivní - kyslík, oxid uhličitý, sulfan. Dalšími plyny mohou být například dusík, vodík, oxid siřičitý a amoniak.Těchto procesů se mohou účastnit v plynné formě, ale také rozpuštěné v přírodních roztocích, jejichž vlastnosti pak dosti výrazně ovlivňují.
Rozpustnost plynů se řídí Henryho zákonem :

fi = Hixi ,

Sunday, December 03, 2006

Hodnota konstanty K se nazývá součin rozpustnosti. Součiny rozpustnosti vybraných minerálů jsou uvedeny v tab. .
Pro zředěné roztoky můžeme zanedbat rozdíl mezi koncentrací a aktivitou. Získáme potom vztah mezi rozpustností S a součinem rozpustnosti K


S = a+b K / ambn .

a,b jsou ve vztahu stechiometrické koeficienty.


Tabulka Příklady součinů rozpustnosti minerálů


Minerál Chem. vzorec Součin rozpustnosti


baryt BaSO4 1.10-10
fluorit CaF2 3,4.10-11
kalcit CaCO3 0,87.10-8
kalomel Hg2Cl2 2.10-18
galenit PbS 3,4.10-28

Saturday, December 02, 2006

Při rozpouštění minerálů dochází k disociaci jejich molekul na ionty. Tento děj je možno zapsat rovnicí

AnBm > nAm+ + mBn- .

Zákon o působení aktivní hmoty má potom tvar

aAn . aBm
K = .
aAB

Ve vztahu aA je aktivita iontu Am+, aB je aktivita iontu An-, aAB je aktivita čisté látky. Vzhledem k tomu, že aktivita čisté látky je jednotková, nabývá výraz tvar


K = aAn . aBm .