Thursday, November 30, 2006

Rozpustnost látek, součin rozpustnosti

Přírodní roztoky jsou obvykle velmi zředěné. KOncentrace roztoků se většinou vyjadřuje počtem molů rozpuštěné látky na jeden krychlový decimetr roztoku - molární koncentrace.
Do určité míry je rozpustná každá látka. Proto i každý minnerál se alespoň částečně rozpouští.Rozpouští se tak dlouho, až se mezi roztokem a tímto minerálem ustaví chemická rovnováha. Rovnovážné množství rozpuštného minerálu nazýváme rozpustnost S. Rozpustnost minerálů kolísá od dobře rozpustných (halit S=6,2 mol.l-1) až po velmi špatně rozpustné (baryt S=9,5.10-6 mol.l-1).

Wednesday, November 29, 2006

Tento vztah říká, že součin koncentrací produktů dělený součinem koncentrací výchozích látek je konstantní.
Jak již ale bylo uvedeno, látky spolu reagují pouze svojí aktivní hmotou. Proto v posledním vztahu musíme koncentrace látek nahradit aktivitami. Zákon o působení aktivní hmoty pak bude mít tvar

k1 aYy . aZz
Ka = = .
k aAa . aBb

Tuesday, November 28, 2006

a rychlost reakce zprava doleva vztahem

v2 = k2 . cYy . cZz,

kde cA,...,cZ jsou koncentrace jednotlivých látek a k1, k2 jsou rychlostní konstanty.
V rovnováze platí v1 = v2 , tedy po dosazení a úpravě získáme vztah

k1 cYy . cZz
Kc = = .
k2 cAa . cBb

Monday, November 27, 2006

Předpoklad

ustálení chemické rovnováhy (zákon o působení aktivní hmoty)

Základním předpokladem pro ustálení chemické rovnováhy je zvratnost reakce. Výchozí látky tedy reagují za vzniku produktů a současně musí probíhat děj opačný - produkty reagují za vzniku výchozích látek. V případě, že rychlost obou reakcí je stejná, je v systému dosaženo stavu označovaného pojmeme chemická rovnováha.
Tuto představu vyjádřili Guldberg a Waage v podobě zákona o působení aktivní hmoty.
V reakci vyjádřené rovnicí

aA + bB > yY + zZ

můžeme rychlost reakce zleva doprava vyjádřit vztahem

v1 = k1 . cAa . cBb

Sunday, November 26, 2006

Geochemická rovnováha

Velmi důležitým pojmeme při studiu geochemických systémů je chemická rovnováha. Každý přírodní systém se snaží dosáhnout chemicky rovnovážného stavu. Látky v systému reagují tak, aby bylo dosaženo hodnoty rovnovážné konstanty.
U některých systémů může dojít k situaci, že reakce vedoucí k ustavení rovnovážného stavu probíhají velmi dlouho a po dobu delší než je doba existence systému. V takovém systému potom nemusí být chemické rovnováhy dosaženo.
Většina geochemických systémů však má velmi dlouhé trvání a proto v nich bývá rovnováhy dosaženo.

Thursday, November 23, 2006

V uvedeném vztahu je vi koeficient fugacity a Pi parciální
tlak dané plynné látky.
Koeficient fugacity má hodnotu přibližně jedna pouze pro nízké tlaky (asi do 0,4 MPa). Pro vyšší tlaky se musí použít experimentálně zjištěných hodnot.
V podstatě je možno říci, že aktivita a fugacita znamenají účinné koncentrace roztoků látek či účinné tlaky plynů.
Pro pevné látky a kapaliny je aktivita ai definována součinem molárního zlomku xi a aktivitního koeficientu i

ai = i . xi .

Aktivitní koeficient pro čisté látky má hodnotu 1, tedy čisté minerály a také např čistá voda mají aktivitu jednotkovou.

Wednesday, November 22, 2006

Aktivita i-té složky je dána součinem koncentrace látky ci a aktivitního koeficientu µi podle vztahu

ai = ci . µi

Aktivitní koeficient nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž hodnoty 1 dosahuje pouze u velmi zředěných roztoků. Pro koncentrované roztoky se musí vypočítat.
Pro fugacitu platí obdobný vztah

fi = vi . Pi.

Tuesday, November 21, 2006

Aktivita a fugacita

Mezi částicemi látek rozpuštěných v roztocích a částicemi plynů působí síly, které způsobují, že se veškeré množství těchto látek neúčastní reakcí a dalších procesů probíhajících v geochemickém systému. Látky se rekcí a procesů účstní pouze tzv. aktivní hmotou.
Při práci a výpočtech s roztoky a plyny potom nelze používat koncentraci a tlak, ale místo těchto veličin je třeba zavést veličiny nové. Tyto nové veličiny jsou :
aktivita ai nahrazující koncentraci roztoků a fugacita fi nahrazující tlak u plynů.

Monday, November 20, 2006

Chemický potenciál má obdobně důležitou funkci jako T a p.Rozdíl chemických potenciálů je obecně považován za příčinu chemických reakcí v geochemickém systému nebo snahy látek difundovat z jedné fáze do druhé. Stejně jako T a p je i chemický potenciál intenzivní vlastností systému.

Sunday, November 19, 2006

Chemický potenciál

Všechny dosud uvedené vztahy platí pouze pro uzavřené geochemické systémy. Jiná situace však nastane, pokud sledovaný systém bude otevřený, tzn. bude docházet k výměně látek s okolím nebo k látkovým změnám v systému. V takovém případě musíme zavést novou veličinu určující složení a rozměr soustavy.
Veličinou, která usnadňuje rozbor otevřených systémů, je chemický potenciál ui.
Chemický potenciál je definován vztahem

ui = ( Gi/ ni)T,p,n .

Friday, November 17, 2006

dG 0.

Tzn., že pokud systém spěje do rovnováhy, G klesá, za rovnováhy je minimální a v rovnováze se Gibbsova energie nemění.
Obdobně pro izotermicko-izochorický proces platí, že je možný pokud

dA 0.

Helmholtzova energie je v rovnováze také minimální a nemění se.
Z toho, co bylo právě uvedeno vyplývá, že tyto funkce je možno také použít pro posouzení rovnováhy v geochemických systémech. Platí, že systém je v rovnováze, jestliže platí dG = 0. POkud zzměna Gibbsovy energie není nulová, systém v rovnováze není.
Jestliže ve zkoumaném systému probíhá chemický děj popsaný rovnicí
aA + bB > cC + dD,

pak probíhá zleva doprava, jesliže dG < 0. Pokud dG > 0, potom daný děj probíhá zprava doleva.

Thursday, November 16, 2006

Tak jako u vnitřní energie a entalpie, nejsou známy absolutní hodnoty ani u těchto funkcí, pracuje se jen se změnami dG a dA. V geochemii se používá ve většině případů energie Gibbsova.
Pro izotermicko-izobarické procesy platí, že jsou uskutečnitelné, jestliže platí

Wednesday, November 15, 2006

Gibbsova a Helmholtzova energie

Entropii můžeme použít pro předpověď pravděpodobnosti průběhu jistého izotermického děje. Většina procesů však neprobíhá jen při stálé teplotě (izotermicky), ale také při stálém tlaku ( izobaricky) či stálém objemu (izochoricky). pro takové případy byly zavedeny další funkce - Gibbsova energie G pro izotermicko-izobarické procesy a Helmholtzova energie H pro izotermicko-izochorické procesy. Pro ně platí náásledující vztahy :
dG = dH - TdS
dA = dU - TdS

Monday, November 13, 2006

dS = dQrev/T,

v němž dQrev je množství tepla vyměněné systémem a okolím při nekonečně malých změnách.
Entropie je mírou neuspořádanosti soustavy. Čím má soustava pravidelnější uspořádání, tím nižší má entropii. Například krystalické látky při absolutní nule mají dokonalé uspořádání a S = 0. Kapaliny a plyny mají entropii vyšší.
Samovolné děje vedou ke zvýšení neuspořádanosti soustavy a tím také ke zvýšení entropie S. Děj tedy bude probíhat samovolně, jestliže dojde ke zvýšení entropie, tedy změna entropie dS > 0.
Změny entropie můžeme využít také k posouzení toho, zda je daný izotermický proces vůbec možný. Aby určitý děj v geochemickém systému vůbec probíhal, musí platit

dS > dQ/T

Sunday, November 12, 2006

2. věta termodynamiky

Na základě první věty termodynamiky nelze určit, jakým směrem bude daný děj probíhat, zda bude probíhat samovolně, zda půjde o proces reverzibilní či ireverzibilní.
Jak již bylo uvedeno dříve, většina procesů probíhajících v geochemických systémech jsou procesy ireverzibilní. Všechny samovolné procesy v přírodě probíhají pouze jedním směrem.
Pro posouzení samovolnosti dějů použijeme další termodynamickou funkci - entropii S. Ta je definována vztahem

Saturday, November 11, 2006

Exotermický proces

je zase takový, při kterém se teplo spotřebovává.
Příkladem může být redukce CO2 vodíkem, při níž je
změna entalpie 3,9.109 J.mol-1.
Změna entalpie při určitém procesu se dá vypočítat z hodnot slučovacích tepel jednotlivých látek, účastnících se daného procesu, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulkách.Prvkům ve standartním stavu náleží nulová hodnota entalpie.

Friday, November 10, 2006

a za konstantního tlaku je změna entalpie dána

dH = dU + pdV

Hodnoty změn vnitřní energie a entalpie mají význam pro posouzení endotermického či exotermického průběhu procesů probíhajících v geochemických systémech.
Endotermický proces je takový děj, při kterém dochází k uvolňování tepla na úkor vnitřní energie či entalpie - podle podmínek průběhu procesu.
Příkladem endotermického procesu je vznik sfaleritu (ZnS) z vodného roztoku Zn2+ syceného sulfanem H2S při 25oC, kdy je změna entalpie -2,9.104 J.mol-1.

Thursday, November 09, 2006

věta termodynamiky

dU = dQ + dW
Změna vnitřní energie dU je součtem tepla dQ, které bylo systému dodáno a práce dW vykonané na systému.

Každá látka nebo soustava má určitý obsah energie U - vnitřní energie, která může mít různou povahu - např. energie pohybu atomů, molekul a podobně. Je funkcí stavu soustavy a určena stavovými veličinami, hlavně teplotou, tlakem a objemem. Absolutní hodnotu vnitřní energie nelze určit, můžeme určit její změny dU při přechodu systému z jednoho stavu do druhého.
Vedle vnitřní energie se zavádí také druhá stavová funkce - entalpie H. Tato funkce je vhodná pro výpočet energetických změn systému za stálého tlaku (U za stálého objemu). Obdobně jako u vnitřní energie počítáme pouze se změnami entalpie H při přechodu systému mezi dvěma různými stavy.
Entalpie je definována vztahem

H = U + pV

Wednesday, November 08, 2006

Všechny procesy v geochemických systémech, které způsobují změny termodynamických veličin, se označují jako termodynamické dějě či procesy. Podle podmínek, za jakých tyto děje probíhají, je můžeme rozdělit na procesy
- izotermické, probíhající za konstantního teploty
- izobarické, které probíhají za konstantního tlaku
- izochorické, probíhající za konstantního objemu a
- adiabatické, což jsou dějě při kterých systém nepřijímá ani neodevzdává teplo.

Tuesday, November 07, 2006

Základní terminologie

Geochemický systém definujeme z hlediska termodynamiky jako skupinu látek vzájemně na sebe působících, oddělených od okolí.
Stav každého systému lze charakterizovat termodynamickými veličinami, ze kterých můžeme vybrat 5 základních proměnných:
- teplota T (intenzivní vlastnost systému)
- entropie S (ext.)
- tlak p (int.)
- objem V (ext.)
- látkové množství n (ext.)

a základní stavové funkce :
- vnitřní energie U (ext.)
- entalpie H (ext.)
- Helmholtzova energie (ext.)
- Gibbsova energi (ext.)

Monday, November 06, 2006

Termodynamika geochemických procesů

Geochemické dějě a procesy jsou doprovázeny určitými energetickými změnami. V průběhu těchto dějů dochází k uvolňování nebo spotřebovávání tepla (např. při krystalizaci, přeměně krystalových modifikací apod.).
Studiem energetických změn při chemických a fyzikálních procesech , přeměnami různých druhů energie se zabývá termodynamka. Změnami energie během chemických procesů se zabývá chemická termodynamika. Na tu navazuje termodynamika geochemická, která je nejpropracovanější oblastí geologické termodynamiky.

Sunday, November 05, 2006

2. atomové krystaly - jsou tvořeny atomy prvků vázaných navzájem kovalentními vazbami. Tyto vazby jsou velmi pevné, proto jsou tyto látky tvrdé, mají vysoký bod tání a varu. Jsou špatně rozpustné ve vodě a polárních rozpouštědlech. Typickými představiteli jsou diamant a sfalerit - ZnS.

3. molekulové krystaly - mřížka těchto krystalů je tvoořena definovanými molekulami, které jsou navzájem poutány jen slabými silami - van der Waalsovými silami nebo vodíkovými můstky. Takové látky nejsou příliš pevné, těkavé, s nízkým body táníí a varu. Zástupcem těchto látek je síra.

Friday, November 03, 2006

iontové krystaly

- jejich mřížka je tvořena částicemi s opačnými náboji - kationty a anionty. Mezi nimi působí síly elektrostatické povahy. Protože tyto síly jsou dosti veliké, jsou iontové krystaly tvrdé a stálé, mají vysoký bod tání a varu. Jsou dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech. Mezi látky tvořící tento typ krystalů patří halit NaCl, fluorit CaF2, rutil TiO2.

Thursday, November 02, 2006

Struktura tuhých látek

V přírodě se prvky nacházejí především v tuhých látkách - minerálech. Jde o látky krystalické povahy, jejichž krystalové mřížky jsou tvořeny atomy, ionty a molekulami. Základní částice tvořící mřížku jsou navzájem poutány jistými silami. Povaha těchto sil určuje vlastnosti mřížky. Podle pvahy sil a částic tvořících krystaly rozlišujeme čtyři základní typy krystalů :

Wednesday, November 01, 2006

Skupenství geochemických látek

Geochemické látky existují ve třech skupenstvích - plynném, kapalném a tuhém. Rozdíly mezi jednotlivými typy jsou dány zejména vzdáleností částic tvořících danou látku (atomy, molekuly) a silami, které mezi částicemi působí.
V plynné, skupenství jsou mezi částicemi plynu velmi velké vzdálenosti a působí mezi nimi jen velmi slabé síly. Tyto síly můžeme dkonce považovat za zanedbatelné.
V kapalném skupenství se již projevuje vyýrazější působení sil mezi částicemi a také vzdálenosti mezi nimi jsou výrazně menší než u plynů.
V tuhých látkách již působí tak významné síly, že tuhé látky vytvářejí charakteristickou krystalovou strukturu. V ní jsou stavební částice umístěny v určitých ustálených polohách.