Saturday, December 29, 2007

1) Slabe a silne elektrolyty: - Elektrolyt je latka, která ve svém roztavenem stavu, nebo ve vodnem roztoku vede elektricky proud a při elektrolyze se rozklada. Zakladni slozkou jsou ionty, cim je iontu vice- tim lepe elektrolyt vede el proud. Malo iontu- slaby elektrolyt, vice elektronu- silny elektrolyt. Ionty- kationty s kladnym el. Nabojem a anionty se zapornym el. nabojem. Elekrtolyty- roztoky kyselin, hydroxidu, soli taveniny hydroxidu
2) Vratne reakce:- Jsou reakce, které probihaji bud soucasne, nebo stejnou rychlosti, nebo za urcitych podminek rychleji jednim ci druhym smerem. Produkty spolu reaguji za tvorby puvodnich vychozich latek.
3) Kinetika reakci a faktory ovlivnujici jejich rychlost:- Studuje rychlost chemickych reakci a faktory, které tyto reakce ovlivnuji. Exotermni a endotermni reakce- Teplota- zvysenim vzrusta rychlost, Katalizatory- ovlivnuji rachlost reakce a po ukonceni jsou nezmeneny(biokatalizatory)
4) Disociace vody- vyjadruje také vztahemc(H+)*C(OH-)/C(H2O)=KC; H2O= H+OH-, rovnovazna konstanta. Rozklada se na ionty- Na zasadity aniont a kysely kationt= Gulberieluv zákon
5) Hodnota pH-zaporny logaritmus(dekadicky) koncentrace vodikovych iontu (oxonionovych)ph=-log(h+),(sorenstein) neutralni roz ph=7,kysele roz ph=mensi nez 7, zasadite roz ph=vetsi nez 7.
6) Neutralizace-je zpetna reakce k autoprotolyze (neutralni ph=7) H2O++OH-=2H2O,neutralizace se popisuje jako reakce kyseliny a hydroxidu pricemz vznika sul dane kyseliny a voda Hcl+HaOH=NaCl+H2Odiky neutralizaci stanovime obsah kyselin a hydroxidu v roztocich.

Monday, December 17, 2007

1) Typy vazeb v chem slouceninach a jejich charakteristika: Vazba kovova:- uskutecnuje se v atomech kovu v pevnem skupenstvi (vyjimka-rtut) mají vysokou teplotu tani a varu, vodice tepla a el. Energie. Kovalentni – nepolarni:- u prvku (H2,O2…); ve vode malo rozpustne, lepe v organickem rozpoustedle. Teplota tani a varu nizka, el nevodive. Iontova vazba.- uskutecnuje se mezi ionty, vetsi pevne krystalicke latky, ve vode rozpusne, v organ rozpoustedle nerozpustne. Vysoka teplota tani a varu, jsou vodive ve vodnem roztoku
2) Vazba iontova:- deltaX vetsi nez 1,7- extremne polarni chem. Vazba. Vznik aniontu a kationtu vzajemne poutanych elektrostatickou silou, vazba jednoduch,dvojna,trojna.
3) Vazba kovalentni:- polarni a nepolarni (je vyjadrena elektonegativitou). Vazbu s nestejnym rozlozenim hustoty vazebneho elektronoveho paru mezi sloucenymi atomy nazyvame Polarni chemicka vazba- jejim vysledkem je vytvoreni kladneho elektrickeho naboje na elektropozitivnejsim atomu a stejne velkeho zaporneho na prvku eletronegativnejsim.
4) Vodikova vazba: - Atom vodiku je jednovazny, vazba vznika u vetsiny sloucenin, na atomy prvku o vysoke elektronegativite, a malym atomovym polomerem, je vazan kovalentni, silne polarni vazbou.

Saturday, December 15, 2007

1) Latkove mnozstvi- n- Vyjadruje velikost souboru zakladni stavby castic. MOL je jednotka latkoveho mnozstvi. NA –Avogarova konstanta 1mol= 6,023*1023 castic mol-1. Charakterizuje počet castic v jednom molu latky (g*mol-1) n=m/Mm m-hmotnost, MM- molarni hmotnost (g*mol-1)
2) Izotopy- Nuklidy se stejnym poctem protonu a rozdilnym poctem neutronu. NUKLID- atom. Jadro s urcitym poctem protonu a neutronu v prirode mají stejne chem. Slozeni, ale ruzne fyz.vlastnosti. 126C;146C- izotopy uhliku 8 nukleonovym cislem12,14 A-nukleonove cislo, Z-proton.cislo A=Z+N AZX A=protony+neutrony U- elektroneutralni cislo
3) Radioaktivita- Vznika rozpadem nestabilnich jader (H.Becverel). Radioaktivni rozpad vede ke vzniku novych jader. -rozpad-zareni-parsky. Prirozena radioaktivita, umela radioaktivita.Posunovy zákon-beta+ premena,beta- premena
4) Druhy a charakteristika radiaktivnich zareni-Alfa zareni-pohybuje se pomalu,pronikavost je mala(nebezpecny radon),silne ionizujici ucinky.Beta zareni-pohybuje se rychle,obsahuje elektrony a pozitrony,vetsi pronikavost.Gama zareni- vlneni s podobnymi vlastnostmi jako svetlo nebo rentgen.Mají rychlost svetla a velmi vysokou pronikavost.Nejnebezpecnejsi,elektromag.vlneni v mag,a el.poli se nepohyb.
5) Radon- Radioaktivni vzacny plyn 22688Ra. Zdroje- Skvarobetonove tvarnice porob tvarnice, pudni vzduch)zuloveho puvodu) voda, vdechovan na prachovych tvarnicich
6) Periodicky zákon (1869-mendelejev).109 prvku sestavenych do tabulky podle protonovych cisel. Radky tvori periody.8 sloupcu deli prvky do skupin podle chem.vlasnosti (alkalicke kovy, kovy alkalickych zemin, halogeny, vzacne plyny) Prvky jedne skupiny mají podobne vlasnosti
7) Zakonitosti v periodicke tabulce prvku: Periodicky zákon- vlasnosti prvku jsou periodickou fci protonoveho cisla.1. rust proton cisla 2.rust relativnich atom hmotnosti 3. Počet prvku v periodach je roven dvojnasobku poctu orbitalu, které se v atomech prvku prislusne periody naplnuji (s,p,d,f)

Labels:

Tuesday, December 11, 2007

Zapomněl jsem na to nejdůležitější:cena je kolem 500,-Kč za kilogram.Speciání nároky na vodu nemají.Stačí jim taková,jaká buda v AQ.Budou ale porostlé vápenou řasou a ta potřebuje světlo.Hodně světla,jinak začne mizet.Živočichové v kamenech potřebují cirkulaci vody,nebo se udusí.Takže když to zkrátíme-živé kameny by měly přijít do prostředí co nejvíce podobnému z kterého přišly.Malé nedostatky přežijí a naopak v dobrých podmínkách se rozrostou po ostatní dekoraci.
v této době bych již volil jako osvětlení T5, taky jsem ji nyní dokoupil, je tam s T8 propastný rozdíl (nedělal bych již žádné kompromisy) - T5.
- různé AQ běží na spoustu různých filtrací, myslím, že vemi důležitou součástí každé filtrace je jaké použiješ "šutry", tam bych volil co finance dají+25% navíc, jak se říká, originál živé v kombïnaci s velmi porézní např. Tonga rock či Fidži rock, myslím, jsou také lehké a objemné a budou dobrým základem pro jak bakterie, tak i drobné živočichy.
- filtrace je na tobě, jakou zvolíš, zda velkoobjemový, kanystrový, či třeba Tunze systém, je vidět, i když i já jsem byl z počátku nedůvěřivý, že jede, proč by ne..., nemám s ním osobní zkušenost, ale mnoho kolegů zde na reefu, ano...
-četl jsem na různých prezentacích o AQ, které běží pouze na odpěňovač a filtr naplněný uhlím...., bakerie jsou na skalách, živých
-takže závěr: buď si to necháš udělat na míru od obchodníka a nebo budeš volit metodu pokus-omyl
-já jsem, pro upřesnění, používal externí skléněný filtr jehož objem byl cca 1/10 objemu AQ, šlapal v pohodě i bez odpěňovače...

Saturday, December 08, 2007

Živé kameny

jsou úlomky či součást mořského reefu zpravidla porostlého vápenou řasou.Jsou velmi porézní a jejich základ tvoří kostry odumřelých korálnatců.Tyto části různých korálnatců jsou k sobě spojeny právě vápenými řasami.V moři se úlomky díky pohybu vody při dně pohybují tak dlouho,až se do sebe zaklesnou a vápené řasy je spojí v celek.Dutiny kamenů poskytují mnoho příležitostí pro přichycení tzv.přisedle žijících živočichů od rournatců,hub,strunatců,mlžů aj.,kteří filtrují z vody jemné částice.
Živé kameny se používají k oživení mořských nádrží.Bohužel vzhledem k jejich vysoké ceně v Evropě se základ reefu staví z mrtvých kamenů a k oživení se používají živé kameny pouze částečně.Pokud budeš "základ"reefu stavět z mrtvých kamenů,použij kameny z JV Asie,Fidži nebo Indonésie.Tuf,kámen z Jadranu či Kenya rock není díky nízké poréznosti ke stavbě reefu tak vhodný.

Labels:

Sunday, December 02, 2007

Vlastnosti:
Každým bodem, v němž není náboj prochází právě jedna siločára.
Body, v nichž je el. náboj, prochází nekonečně mnoho siločar.
Počet siločar procházejících jednotkovou plochou kolmo ke směru siločar je číselně roven absolutní hodnotě na této ploše.
Siločáry elektrostatického pole nejsou uzavřené, začínají na kladných nábojích nebo v ∞ a končí buď na záporných nábojích nebo v ∞.

Pozn.: El. siločáry obecného elektrického pole mohou být i uzavřené.